sundhedsjura.tips

Advokater med kompetence

sundhedsjura.tips er UNIVERSADVOKATERs site med juridiske og andre tips til alle inden for den private sundhedssektor - læger, tandlæger, kiropraktorer, fysioterapeuter, ørelæger, øjenlæger, hudlæger ...      Jeres port til effektiv advokatbistand.

Ring eller mail til Andreas

Det koster ikke noget.
Advokat Andreas Olesen - 89 34 35 08 - ao@universadvokater.dk

Klagesager

Som sundhedsperson kan du blive involveret i det danske klagesystem ad flere veje.

Det kan være ved klage over den sundhedsfaglige behandling på dit behandlingssted (styrelsessager), en klage konkret mod dig (disciplinærnævnssager), klage til diverse andre klagenævn eller klage over brud på patientrettigheder.

Sagerne kan udvikle sig sådan, at domstolene bliver inddraget i sagen.

For så vidt angår sager om godtgørelse eller erstatning for forkert behandling, er det patienten, der skal løfte beviset for, at du har handlet i strid med god faglighed, og at der er en tilstrækkelig sammenhæng mellem behandlingen og den skade, som patienten har lidt. Du er dog underlagt et strengere ansvar end inden for den almindelige erstatningsret. Det skyldes, at lovgiver har ønsket at lempe patienters mulighed for at få kompensation for forkert behandling inden for sundhedsvæsnet. Det betyder, at du potentielt kan ifalde et ansvar, hvis du har handlet i strid med såkaldt "erfaren specialiststandard".

Det er oftest en god idé at tage din advokat med helt fra starten, hvis der klages over dig. Vi tager til genmæle og fører pennen på dine vegne. Eller vi sparrer med dig og giver gode råd i baggrunden, hvis du foretrækker det.

Det første opkald til os er altid gratis.

Journalføring – nye regler

En af jeres helt centrale pligter som sundhedspersoner er pligten til at føre patientjournaler efter autorisationslovens kapitel 6.

Den 1. juli 2021 trådte den nye journalføringsbekendtgørelse i kraft, der supplerer autorisationslovens regler. Formålet med bekendtgørelsen er at sikre god og sikker patientbehandling samt at understøtte patientens mulighed for inddragelse i behandlingen og varetagelse af patientens egne interesser.

Journalen er samtidig jeres mulighed for at kunne dokumentere, I har foretaget en behandling, der lever op til den faglige norm på området, om det så gælder undersøgelser, diagnosticeringer, sygdomsbehandlinger, kosmetiske behandlinger, sundhedsfaglig pleje, forebyggelse, sundhedsfremme eller andet i forhold til den enkelte patient.

Bekendtgørelsen indeholder - som eksempler - generelle regler om journalers oprettelse, organisering, form, sprog, indhold og opbevaring samt en række særregler, der gælder i en række specifikke situationer.

Journalen kan især få afgørende betydning i klagesager eller andre uoverensstemmelser. Selve pligten til at føre journalen påhviler den pågældende medarbejder, der udfører den sundhedsfaglige opgave, men det er ledelsen på jeres behandlingssted, der har ansvaret for, at de ansatte har tid, adgang, udstyr, instruktioner til og oplæring i at føre journalerne korrekt. Dette skal følges op ved tilsyn, der sikrer, at journalføringen sker i overensstemmelse med lovgivningen.

Instrukserne skal være tilgængelige for alt relevant personale hele døgnet - også ved tekniske nedbrud. Behovet for skriftlige instrukser for journalføring vil dog afhænge af en konkret vurdering på baggrund af jeres behandlingssteds organisering.

Kontakt os hvis I vil sikre, I overholder reglerne omkring journalføring. Vi hjælper fx gerne med at udfærdige skriftlige instrukser til jeres ansatte. Det første opkald er altid gratis.

Tilmeld dig

Invitation til en aften med praktisk sundhedsjura for professionelle - "Den private sundhedssektor og det offentlige"

Torsdag 23. februar 2022 kl. 18.30-20.30.

- 84,1 KB

Ansættelsesforhold

Ansættelsesret har gennem advokat Andreas Olesens juridiske opvækst været et af hans store fokusområder - og det er et område, hvor de fleste ejere/ledere i sundhedssektoren jævnligt har brug for et godt råd eller en kontrakt.

Det kan nemlig blive en dyr fornøjelse, hvis forholdene omkring ansættelse eller afskedigelse eller det derimellem ikke håndteres korrekt. Allerede i ansættelsesprocessen, dvs. før I beslutter at ansatte en bestemt medarbejder, er I underlagt en række ansættelsesretlige regler og krav. Når I har besluttet at ansætte en medarbejder, skal I så være opmærksom på, at I overholder ansættelsesbevislovens regler om i rette tid at give medarbejderen oplysninger om alle væsentlige vilkår - typisk igennem en ansættelseskontrakt, eventuelt med tillæg af en medarbejderhåndbog.

Når en af jeres medarbejdere skal afskediges, kan det også være minefyldt farvand. Det gælder særligt men ikke kun afskedigelser, der relaterer sig til graviditet/barsel, ligeløn, forskelsbehandling (f.eks. i forhold til race, religion, politisk anskuelse, seksuel orientering, alder, handicap eller etnisk oprindelse), krav om deltid, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, tidsbegrænsede ansættelser, fravær grundet i familie- og nærtståendeorlov, virksomhedsoverdragelser, krav om bestemt arbejdstid og funktionærprivilegier.

Vi hjælper jer bl.a. vedrørende

 • ansættelsesaftaler
 • ferie, barsel, sygdom
 • orlov
 • konkurrenceklausuler
 • bonus- og andre incitamentsordninger
 • medarbejderhåndbog
 • opsigelse
 • bortvisning
 • fratrædelsesaftale
 • overenskomstspørgsmål
 • ændring af arbejdsvilkår
 • whistleblowerordning
 • helbredsoplysninger.

Gratis møde eller telefonsamtale

Vi oplever ofte, at sundhedsfaglige virksomheder først bliver klar over juridiske eller forretningsmæssige problemer, når det er for sent. Eller at de nok er bevidste om problemerne, men usikre på løsningen og ikke får gjort noget i tide.

Advokat Andreas Olesen giver gerne en kop kaffe eller tager en telefonsamtale, hvor han lægger øre til jeres udfordringer og måske peger på problemer, som du ikke selv er opmærksom på.

Samtalen er gratis og uforpligtende. Er der behov for hjælp, lægger du sammen med Andreas en plan for det efterfølgende forløb, får en pris og Andreas tager de juridiske arbejdshandsker på.

Kontakt os for et møde eller en telefonsamtale med Andreas.

Kontrakter

Vi drøfter, hvad der vil være optimalt for dig, og vi udarbejder kontrakten. Eller gennemgår sammen det udkast, du måske har modtaget.

 • Overdragelsesaftaler, hvor du køber eller sælger almen praksis, speciallægepraksis eller en tredje form for praksis.
 • Interessentskabs- eller ejeraftale mellem dig og dine partnere.
 • Ansættelsesaftaler med medarbejderne.
 • Samarbejdsaftaler med leverandører og andre forretningsforbindelser.
 • Lejekontrakter vedrørende lokaler
 • Opløsningsaftaler, hvis du og dine partnere går fra hinanden.

Sparring & hotline

Du taler måske som de fleste lidt på må og få med dine partnere, din ægtefælle, din revisor eller andre om de daglige forretningsmæssige udfordringer og deler lidt strøtanker om fremtiden med dem.

Som klient hos Andreas Olesen har du både en hotline til de små juridiske genvordigheder i dagligdagen og mulighed for en løbende tæt og fortrolig dialog om, hvor du og din praksis skal hen.

Compliance

 • Overholder I persondatareglerne?
 • Bør I have en whistleblower-ordning, uanset om det er et lovkrav?

 

 

Patientens personoplysninger

Når en patient henvender sig for behandling, er det vigtigt at huske på, at der allerede dér sker behandling af patientens personoplysninger, og at dette medfører en række forpligtelser. Det kan være svært at gennemskue, hvad disse forpligtelser består i, og mange vælger måske at bruge tiden på behandling af patienterne og ikke det administrative om personoplysningerne.

Særligt inden for det sundhedsfaglige område, hvor man typisk behandler personfølsomme oplysninger i form af patienternes helbredsoplysninger, er det vigtigt at sikre sig, at databehandlingen sker korrekt.

Vi er klar til at hjælpe med at sikre, at I overholder jeres forpligtelser i henhold til GDPR. Det gælder fx

 • Afklaring af om jeres praksis er dataansvarlig eller databehandler - eller måske begge dele.
 • Afklaring af om jeres praksis skal indgå en - eller måske endda flere databehandleraftaler og i bekræftende fald udarbejdelse heraf.
 • Udarbejdelse af samtykkeerklæringer og klare retningslinjer for, hvornår samtykkeerklæringer kræves for at behandle bestemte personoplysninger.
 • Udarbejdelse af standardbreve til patienterne med oplysning om behandling af deres personoplysninger.
 • Udarbejdelse af risikovurderinger, fortegnelser og interne procedurer.
 • og meget mere.

Kontakt advokatfuldmægtig Sofie Thøgersen på 89 34 35 06 eller st@universadvokater.dk for at høre mere om jeres forpligtelser i relation til GDPR, eller hvis du har spørgsmål til GDPR i øvrigt. Sofie arbejder intensivt med GDPR og anden compliance.

Den indledende kontakt er altid gratis og helt uforpligtende.

- 52,9 KB

Modtag en e-mail, når der er nyt på siden:
Sofie Thøgersen
Advokatfuldmægtig
Jørgen Pedersen
Advokat (H), partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Ruth Caddock Hansen
Advokat og solicitor (England og Wales), partner
David Kjær Hermansen
Advokat, associeret partner
Cecilie Meinertz
Advokatfuldmægtig
Sarah Lykkegaard Døssing
Trainee (stud.jur.)
Kassandra Mønster Jensen
Trainee (stud.jur.)
Bente Simonsen
Advokatsekretær
Gitte Meyer
Advokatsekretær
Trinh Nguyen
Advokatsekretær
Anne Katrine Wiebenson
Advokatsekretær
Janne Gregersen
Advokatsekretær
Lotte Spangsø
Advokatsekretær
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Christina Wæhrens
Advokatstuderende (stud.jur.)
Inka Schlichting
Advokatstuderende (stud.jur.)
Marc Top Christensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Lars Munk Jensen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Puk Jespersen
Reception og administration
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Leo Larsen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Dudal Webdesign